สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 65 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   าษาไทย 2000 / นิตยา กาญจนะวรรณ   495.91   2543  2
 2.   ายใต้โลก carole garbuny vogle   551   2547  1
 3.   าษาไทย ครอส์ ม.4 AJ Ping   495.91    1
 4.   าษาชวนคิด ช.ช้างน้อย   495.91    1
 5.   าษาไทย ม.3 โสณ ปิ่นทอง / โสณ ปิ่นทอง   495.91   ม.ป.ป  7
 6.   าษาไทย ม.3 โสณ ปิ่นทอง   3495.91   ม.ป.ป.  7
 7.   ูเขาน้ำแข้ง เจนน์ วูด   551.34   2543  1
 8.   าษาไทย เพ็ญศรี จันทร์ดวง / เพ็ญศรี จันทร์ดวง   495.91    101
 9.   าษาไทยวันนี้ สมพร จารุนัฏ   495.918 ส-ภ 1   2525  1
 10.   าษา-พาสาร ฐะปะนีย์ นาครทรรพ   495.911 ฐ-ภ 1   2552  1
 11.   าษาไทยธุรกิจสมหมาย เดชสุา / สมหมาย เดชสุ   383    2
 12.   าษาไทย ม. ต้น ส่องศรี รัชนีกร / ส่องศรี รัชนีกร   495.91   ม.ป.ป  1
 13.   าษาไทยธุรกิจ สมหมาย เดชสุ   383    1
 14.   าษาไทย ๒๐๐๐ นิตยา กาญจนะวรรณ   495.91   2543  1
 15.   าษาไทย รวม ๔-๕-๖ โสา วิรยศิริ / โสา วิรยศิริ   030    1
 16.   าษาอังกฤษ ดวงฤดี กาญจนพันธ์ / ดวงฤดี กาญจนพันธ์   420    2
 17.   าษาไทยไฮเทค นิตยา กาญจนะวรรณ   495.91   2547  2
 18.   ูมินิทัศน์ไทย ารดี มหาขันธ์   4297/ อ 900 ค-ภ   2550  1
 19.   าษาอังกฤษ ม 4-6 ทณุ เตียวรัตนกุล / ทณุ เตียวรัตนกุล   420    1
 20.   ูมิปัญญา อีสาน เอกวิทย์ ณ ถลาง / เอกวิทย์ ณ ถลาง   390    1
 21.   ูมิศาสตร์กายาพ ชัย เทียนน้อย   90.02   2536  1
 22.   ูมิปัญญาทักษิณ เอกวิทย์ ณ ถลาง / เอกวิทย์ ณ ถลาง   390.09593   2544  1
 23.   ูมิศาสตร์ประเทศไทย สุาพ บุญไชย   915.3   2548  1
 24.   าษาไทยติวให้ได้เต็ม ทัศน์ ยศธสาร   495.91   2558  1
 25.   าคเหนือ ถิ่นไทยงาม สุวฑุฒโน ิกขุ / สุวฑุฒโน ิกขุ   910   2564  1
 26.   าษาของเรา เล่ม 1 จำนงค์ ทองประเสริฐ   495.91   2539  1
 27.   าษาของเรา เล่ม 2 จำนงค์ ทองประเสริฐ   495.91   2539  1
 28.   าษาของเรา เล่ม 3 จำนงค์ ทองประเสริฐ   495.91   2539  1
 29.   าษาของเรา เล่ม 4 จำนงค์ ทองประเสริฐ   495.91    1
 30.   าษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล   495.9181    4
 31.   าษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล   495.9181    4
 32.   าษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล   495.9181    4
 33.   าษาไทย ฉบับรวม ม.4-6 ศุชัย รัตนโกมุท   495.91   2537  1
 34.   าษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล   495.9181 อ-ภ 1   2544  4
 35.   าษาไทยรวม ม.๔-๖ โสา วิรยศิริ และคณะ   030    1
 36.   าพอธิบายสุาษิตไทย เอกรัตน์ อุดมพร / สุมล พื้นนาค   398.9    1
 37.   าษาของเราชุดที่ 5 จำนงค์ ทองประเสริฐ   495.91    1
 38.   าษาไทย ม.3 ท.305 ท.306 พรทิพย์ แฟงสุด และคณะ   495.91   ม.ป.ป.  1
 39.   าพเล่าพระพุทธประวัติ สุรีย์ มีผลกิจ / สุรีย์ มีผลกิจ   294.3    1
 40.   าษาอังกฤษสำหรับ ม.4-5-6 ดวงฤดี กาญจนพันธ์   420   2521  1
 41.   าษาถิ่นก็าษาไทย 5 าค กระทรวงวัฒนธรรม   471    1
 42.   าษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด ยุวนาฏ คุ้มขาว   420   2564  1
 43.   าษาไทย o -nat ม3 วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ / วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์   495.9    1
 44.   าพสัญลักษณ์สากล โสณาจ และ สาทิสลักษณ์   302.222    1
 45.   ูมิคุ้มกันสารเสพติด โกวิท ประวาลพฤกษ์ / โกวิท ประวาลพฤกษ์   613.81   2550  1
 46.   าษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 อรสา ศศิานุเดช   495.1    1
 47.   าษาไทยที่มักใช้ผิด รศ.วิเชียร เกษประทุม   495.9181 ว-ภ 1   2525  2
 48.   าษาไทยที่มักใช้ผิด รศ.วิเชียร เกษประทุม   495.9181 ว-ภ 1   2543  2
 49.   าษาพาไป สนุกกับาษาอังกฤษ จินตนา ยศสุนทร   495.91    2
 50.   าษาพาไป สนุกกับาษาอังกฤษ จินตนา ยศสุนทร   495.91    2

12NextLast ... 2
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)